ANBI diaconie

A.      Algemene gegevens 
         
Naam van de ANBI:              Diaconie van de Hervormde Gemeente Haastrecht
         Adres:                                   Kerkplein 9
         Postcode:                              2851 CJ
         Plaats:                                  HAASTRECHT
         Tel.(facultatief):  -

        E-mail adres:                        info@hkhaastrecht.nl
        Website:                                www.hkhaastrecht.nl
         RSIN/Fiscaal nummer:         8241.11.163
         KvK Nr:                                 85812986
 
De Hervormde Gemeente van Haastrecht is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven ‘een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst,
samenkomt rondom Woord en sacramenten’. De Hervormde Gemeente Haastrecht ziet zichzelf als een open en gastvrije gemeente, waarin mensen uit de volle     breedte van de Hervormde Kerk samenkomen.
De Gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2, boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vvastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de Kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Hervormde Gemeente Haastrecht.
 
B. Samenstelling bestuur    
I
. Het bestuur van de kerkelijke gemeente Haastrecht ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Kerkenraad zeven leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.   
II. Het College van Diakenen telt twee leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. Daarnaast laat het college van diakenen zich bijstaan  door zgn. “taakdragers”. Deze  hebben veelal taken tijdens de eredienst, en een adviserende rol tijdens vergaderingen.


De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de Kerkenraad als het College van Diakenen, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het College voor de behandeling van Beheerszaken (ordinantie 11, art 8).
 
C.      Doelstelling / visie  
         
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar      organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

         De Diaconie van de Hervormde Gemeente Haastrecht heeft drie doelstellingen:
         (1) de dienst aan de samenleving is dienst dichtbij         :                 Diaconaal werk dichtbij;
         (2) de dienst aan de samenleving is dienst ver weg        :                 Diaconaal werk op mondiaal niveau;
         (3) diaconaal werk is werk in en van de Gemeente en Kerk:    Diaconaal werk in en met de Gemeente, binnen het verband van de Kerk.

 
D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. Op de website www.hkhaastrecht.nlvindt u het beleidsplan 2013-2017 van het College van Diakenen van onze gemeente.

 
E. Beloningsbeleid
         De beloning van de diaconale medewerker(s), indien aanwezig, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling’ Protestantse kerk in          Nederland’.
         De hierop   betrekking hebbende regelingen vindt u via onderstaande link:      
          http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspx
        
         Leden van Kerkenraad, College(s) en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen         worden vergoed.

 
F. Verslag Activiteiten 
De Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende Gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Diakenen. Zij waakt over de financiële slagkracht van de diaconale activiteiten van de Gemeente en legt via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Kerkenraad.
Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 
H. Voorgenomen bestedingen     
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.

         Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: 

I.       Verkorte staat van baten en lasten met toelichting        
         
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen          bestedingen van de diaconie in het verslagjaar.     


 De kolommen ‘rekening’ geven inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
 
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de Diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een Diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de Diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de Diaconie.

De ontvangen inkomsten van de Diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.       
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de Kerk.

Onder ‘lasten beheer en administratie’ zijn de kosten opgenomen voor administratieve taken en beheer.
 
 
terug