ANBI gemeente

1.      De naam van de gemeente
 
Naam van de ANBI:       Hervormde Gemeente Haastrecht
Adres:                            Kerkplein 9
Postcode:                       2851 CJ
Plaats:                            HAASTRECHT
  E-mail adres:                 info@hkhaastrecht.nl
Website:                         www.hkhaastrecht.nl
KvK nummer:                76410951
 
2.   Het RSIN of fiscaal nummer
RSIN/Fiscaal nummer    :        8241.40.588
 
3.   Contactgegevens
Naam van de ANBI:       Hervormde Gemeente Haastrecht
Adres:                            Kerkplein 9
Postcode:                       2851 CJ
Plaats:                           HAASTRECHT
E-mail adres  :                 info@hkhaastrecht.nl 
Tel. (facultatief)    :        -
Website:                         www.hkhaastrecht.nl
 
4. Bestuurssamenstelling
 
I. Het bestuur van de kerkelijke gemeente Haastrecht ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente.
In onze gemeente telt de Kerkenraad zes Kerkenraadsleden, gevormd door drie Ouderlingen, een Ouderling - Kerkrentmeester en twee Diakenen.
Zij zijn verantwoordelijk voor respectievelijk de pastorale en diaconale zorg in de kerkelijke gemeente. Deze Kerkenraadsleden worden gekozen door en uit de lidmaten van de kerkelijke gemeente Haastrecht.
 
II.       Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de kerkelijke gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Kerkenraad is eindverantwoordelijk wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit vijf leden, een Ouderling – Kerkrentmeester en vier kerkrentmeesters. Verder hebben zowel de Kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de behandeling van Beheerszaken (ordinantie 11, artikel 8).
 
5. Beleidsplan van de Hervormde Gemeente
         Wie zijn wij
De Hervormde Gemeente Haastrecht ziet zichzelf als een open en gastvrije gemeente waarin mensen uit de volle breedte van de Hervormde Kerk samenkomen. Ons streven is er op gericht dat mensen vanuit verschillende gezindten en geloofsopvattingen zich er thuis voelen. Ook proberen wij de kerkdiensten zo in te richten dat zij aantrekkelijk zijn voor alle leeftijden.
 
Onze gemeente is voorzien van zowel een prachtig gerestaureerd kerkgebouw als monumentaal orgel die beide behalve voor kerkelijke activiteiten, ook gebruikt worden voor diverse culturele evenementen zoals concerten, lezingen, kooruitvoeringen, orgel- en pianolessen, e.d.
 
Op een aantal terreinen werken we samen met de Gereformeerde Kerk van Haastrecht. Zo wordt in het jeugdwerk zoveel mogelijk samengewerkt. Gezamenlijke activiteiten zijn: crèche, catechisaties, clubs, kerk- en schooldienst, jeugdcentrale, jeugddiensten en het jeugdweekend. Daarnaast zijn er een aantal vieringen in SOW - verband en zijn er in de Goede Week en in de Kerstweek gezamenlijke vieringen. Uiteindelijk willen wij graag toegroeien naar een gezamenlijke gemeente. De afgelopent wee jaar zijn hier actief met gemeentes en tussen kerkenraden gesprekken over gevoerd.
 
   Wat willen wij
Ons beleidsplan bestaat uit een aantal deelbeleidsplannen, te weten voor : 
Eredienst en Kerkmuziek, Jeugd- en Jongerenwerk, Pastoraat, Diaconaat, Kerkrentmeesterlijk Beheer, Vorming en toerusting.
Uit deze deelbeleidsplannen hebben wij de beleidsvoornemens gedistilleerd en kernachtig weergegeven.
Om de twee jaar dienen deze beleidsvoornemens getoetst te worden op naleving en uitvoering.
 
6.      Beloningsbeleid.
Hiermee wordt bedoeld de rechtspositie van de predikant en kerkelijke werkers en de rechtspositie van kerkelijke medewerkers in loondienst (kosteres / organist). De beloning van de predikant van onze Gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.
De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kosteres en organist, zijn geregeld in de ’Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
 
Leden van Kerkenraad, College(s) en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 
7.      Doelstelling van de gemeente
De Hervormde Gemeente van Haastrecht, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland, verwoordt in de Romeinse Artikelen in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
a)        De Hervormde Gemeente te Haastrecht, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland, is overeenkomstig haar belijden, gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
b)        Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
c)        Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
 
8.      Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende Gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Kerkenraad.
 
9. Financiële verantwoording

 
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Dit geldt derhalve ook in de Hervormde Gemeente Haastrecht. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen (reserves). De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Zowel ons kerkgebouw als de pastorie zijn cultuurhistorisch bezit en staan als zodanig onder toezicht van de Monumentenwacht.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen als kerkgebouw en pastorie. Denk hierbij aan (1.) onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen, (2.) kosten van de eigen organisatie zoals salarissen kosteres en organist etc. en (3.) bijdragen voor het in stand houden van het landelijk kerkenwerk werk.  
 
10.   Een beknopt overzicht van voorgenomen bestedingen en een toelichting daarop.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk - zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. Onder punt 9. Financiële verantwoording,  is dit cijfermatig in beeld gebracht.


 
terug