zondag 25 februari 2024 om 10.00 uur

Tweede zondag van de veertigdagen
Voorganger(s): ds. Joas van der Schoot

Organist: Bas Verboom
Ouderling van dienst: Lilian de Rek
Diaken tevens lector: Christine van Straaten
Kindernevendienst: Ingrid Rietveld
Koster: Annie van Straaten

 

Begroeting, moment van inkeer en aanvangsgebed door ouderling van dienst

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Allen gaan staan (voor zover mogelijk)

Zingen: 214:1,2,3,4 Het licht dat weer opnieuw begon

Votum en groet:
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer
g. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. die trouw is tot in eeuwigheid
g. en die niet laat varen het werk van zijn handen.
v. Genade zij u en vrede, van God onze Vader
   en van Jezus Christus, onze Heer,
   en van de Geest die ons aanvuurt
   in geloof, hoop en liefde.
g. Amen              

Allen gaan zitten

Zingen: Psalm 25:1,2 Heer, ik hef mijn hart en handen

Kyriegebed, 3 x beantwoord met 301g

We zingen: We gaan voor even uitelkaar.

De kinderen gaan naar hun eigen dienst.


DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften

Inleiding bij de lezingen

1e Schriftlezing: Psalm 22:23-31

Ik zal uw naam bekendmaken,
U loven in de kring van mijn volk.
Loof Hem, jullie die de HEER vrezen,
breng Hem eer, kinderen van Jakob,
wees beducht voor Hem, volk van Israël.

Hij veracht de zwakke niet,
verafschuwt niet wie wordt vernederd,
Hij wendt zijn blik niet van hem af,
maar hoort zijn hulpgeroep.

Daarom klinkt mijn lofzang in de kring van het volk,
mijn geloften los ik in bij wie Hem vrezen.
De vernederden zullen eten en worden verzadigd.
Zij die Hem zoeken, brengen lof aan de HEER.
Voor altijd mogen jullie leven!

Overal, tot aan de einden der aarde,
zal men de HEER gedenken en zich tot Hem wenden.
Voor U zullen zich buigen
alle stammen en volken.
Want het koningschap is aan de HEER,
Hij heerst over de volken.

Wie op aarde in overvloed leven,
zullen aanzitten en zich voor Hem buigen.
Alle stervelingen zullen voor Hem knielen,
allen die neerdalen in het graf.

Een nieuw geslacht zal Hem dienen
en aan de kinderen vertellen van de Heer;
aan het volk dat nog geboren moet worden
zal het verhalen van zijn gerechtigheid,
om wat Hij heeft gedaan.

Zingen: 313:1 Een rijke schat van wijsheid

2e Schriflezing: Marcus 8:31-38

Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat Hij gedood zou worden, maar drie dagen later zou opstaan; Hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus Hem apart en begon Hem fel terecht te wijzen. Maar Hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden: ‘Ga terug, Satan, achter Mij! Jij denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen.’
Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven? Als iemand zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor Mij en mijn woorden, zal de Mensenzoon zich ook voor hem schamen, wanneer Hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader.’

Zingen: 941:1,2,4 Waarom moest ik uw stem verstaan

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Zingen: 544 Christus, naar wie wij heten

DIENST VAN HET ANTWOORD

Toelichting van de diaken op de Inzameling van onze gaven

1e Eredienst en Diaconaat
2e Stichting Thomas
3e Instandhouding van onze gebouwen

De kinderen komen terug in de kerk.

Dankgebed en voorbeden met acclamatie 368e – Stil gebed – Onze Vader

Slotlied: 835 Jezus, ga ons voor

Zegen, beantwoord met gezongen Amen

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie thee en kunnen er weer Amnestybrieven worden getekend.

Toelichting op de collecte

Stichting Thomas Madras

Wat is er mooier dan de glimlach van een kind?
Daar raak je nooit op uitgekeken.
Maar er zijn ook kinderen die er niet zo stralend uitzien.
Zij leven onder erbarmelijke omstandigheden en zijn veelal niet gewenst.
Mag een kinderleven zo verlopen?
De stichting Thomas Hulpfonds Madras wil die kinderen een liefdevolle start in het leven geven.
Daarom zijn we op zoek naar mensen die een glimlach op een kindergezichtje willen toveren.
Voor € 30,- per maand kunt U en wij als kerkelijke gemeente dit waar maken door in India een kind te sponsoren.

Taizéviering
Vanmiddag is er om 16.30 uur weer een Taizéviering in onze kerk. Er worden liederen gezongen uit de Gemeenschap van Taizé, een oecumenische kloostergemeenschap uit Frankrijk.  Deze viering kun je zien als een groot gebed in zangvorm. Er zijn momenten van stilte en er is mogelijkheid om een kaarsje aan te steken. De viering staat deze keer in het teken van de veertigdagentijd. Muzikale begeleiding is in handen van Bas Koster. Ingrid Rietveld speelt ook verschillende liederen mee op de atblokfluit.
De kerk is open vanaf 16.15 uur.  Van harte welkom!

Sobere Maaltijd:
Op donderdag 29 februari kunt u om 17.30 uur in het ‘Hof van Stein’ aansluiten bij de Sobere Maaltijd.
Een eenvoudige maaltijd die past in de 40-daagse vastentijd, om stil te staan bij de verbondenheid met God. Voor de organisatie is het prettig als u zich inschrijft via de intekenlijsten die zondag 18 en 25 februari in de kerken liggen. Maar ook zonder inschrijving bent u van harte welkom om aan te schuiven bij deze maaltijd.

 

terug