zondag 11 februari 2024 om 10.00 uur

6e Zondag na Epifanie, Quinquagesima
Voorganger(s): ds. Jaap Huttenga uit Zeist
Ouderling(en): Jan van den Berg
Organist: Marnix van der Ploeg


Orde van dienst
voor de viering op zondag
11 februari 2024 om 10.00 uur

in de Hervormde kerk van Haastrecht

6e zondag na Epifanie


Diaken: Astrid Hyde
Lector: Lilian de Rek
Koster: Annie van Straaten
Kindernevendienst: Petra Blom
 

Begroeting, moment van inkeer en aanvangsgebed door ouderling van dienst

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Allen gaan staan (voor zover mogelijk)

Zingen: psalm 67: 1, 2, God zij ons gunstig en genadig

Votum en groet:

v. Altijd en overal kunnen wij rekenen op God
g. die de hemel en de aarde gemaakt heeft.
v. Nooit zal Hij ons aan ons lot overlaten
g. altijd blijft Hij zijn schepping trouw.

v. Vrede en alle goeds,
    door de trouw van God de Vader,
    de goedheid van zijn Zoon, Jezus Christus
    en de bezieling van de Heilige Geest
g. Amen.

Zingen: psalm 67: 3

Allen gaan zitten

Kyriegebed

Gloria: lied 305, Alle eer en alle glorie

De kinderen gaan naar hun eigen dienst

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften

1e Schriftlezing: 2 Koningen 5, 1 - 16 
   Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd, want de HEER had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan een huidziekte die onrein maakt.  Nu hadden de Arameeërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van Naäman. Zij zei tegen haar meesteres: ‘Ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen.’  Naäman ging naar zijn heer en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd.  Daarop zei de koning van Aram: ‘Ga erheen. Ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël.’
Naäman ging op weg, met tien talent zilver bij zich, zesduizend sjekel goud en tien stel kleren.  In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het volgende: ‘Met deze brief stuur ik mijn dienaar Naäman naar u toe, om door u van zijn huidziekte te worden genezen.’  Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit: ‘Ben ik soms God, dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om hem van zijn ziekte te genezen. Let op mijn woorden: hij is uit op een conflict met mij!’  Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen: ‘Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een profeet woont.’
Naäman reed met zijn wagen naar het huis van Elisa. Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen: ‘Baad u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn.’  Kwaad ging Naäman weg. ‘Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen,’ zei hij. ‘En dat hij de naam van de HEER, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken, en zo de ziekte zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar, soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden?’ Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg.  Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden: ‘Maar meester, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: “Baad u, en u zult weer rein worden,” moet u dat zeker doen.’  Hierop daalde Naäman af naar de Jordaan en dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein.  Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de godsman zijn opwachting en zei: ‘Er is in de hele wereld geen god, behalve in Israël! Alstublieft, neemt u een geschenk van uw dienaar aan.’  Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER, in wiens dienst ik sta, leeft, ik zal niets aannemen.’ En hoe Naäman ook aandrong, Elisa bleef weigeren. 

Zingen: lied 845, Tijd van vloek en tijd van zegen

2e Schriftlezing: Marcus 1, 40 – 45
Er kwam iemand naar Hem toe die door een huidziekte onrein was; hij smeekte Hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: ‘Als U wilt, kunt U mij rein maken.’  Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’  En meteen verdween zijn ziekte en hij was rein.  Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing:  ‘Denk erom dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als getuigenis voor de mensen het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven.’  Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, waardoor Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar Hem toe komen.

Zingen: lied 339a, U komt de lof toe

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Zingen: lied 534, Hij die de blinden weer liet zien

DIENST VAN ONS ANTWOORD

Inzameling van onze gaven


1e Eredienst en diaconaat
2e College van Kerkrentmeesters
3Instandhouding gebouwen

Dankgebed en Voorbeden - Stilgebed

Onze Vader: lied 1006

Slotlied: lied 418: 1, 2, 3, God schenk ons de kracht

Zegen

V.
We mogen verder als mensen
die gedragen worden
door Gods goedheid;
gezegend om ook een zegen te zijn.

Zegene ons de Levende God;
de Vader, met genade
de Zoon, met liefde
de Geest, met bezieling

gezongen Amen


Na de dienst drinken we een kopje koffie/thee met elkaar

Viering Aswoensdag
Een aantal jaren hebben we in HAPIS verband de Aswoensdag gevierd bij de Passionisten in de Gabrielkerk. Dit werd door velen ervaren als een bijzondere opmaat naar de veertigdagentijd. Helaas hebben we in verband met de sluiting van het Passionistenklooster deze viering vorig jaar moeten overslaan. Dit jaar is er weer de mogelijkheid om de Aswoensdagviering bij te wonen en, voor wie dat wil, het Askruisje te ontvangen. We zijn uitgenodigd op woensdag 14 februari a.s. om 9.00 uur in de Barnabaskerk in Haastrecht. De viering wordt geleid door Pater Mark Robin Hoogland. Voor wie het lastig is om ’s ochtends vroeg aanwezig te zijn is er ook de mogelijkheid om de avondviering in Schoonhoven bij te wonen. Dat is om 19.00 uur in de Sint-Bartholomeüskerk aan de Wal 63. Ook deze viering wordt geleid door Pater Mark Robin Hoogland.

 

terug