zondag 4 februari 2024 om 10.00

5e zondag na Epifanie, Bevestiging ambtsdragers, Gezamenijke dienst in Gereformeerde kerk
Voorganger(s): ds. C.M. Baggerman van Popering
Tekst(en): Mattheus 25 1-13
Organist: Bert de Pater

Orde van dienst

Gezamenlijke dienst hervormde gemeente en gereformeerde kerk Haastrecht

Bevestiging jeugdouderlingen en benoeming kerkrentmeesters

Intochtslied Psalm 100: 1, 2 en 4

Stil gebed

Votum en groet

Zingen Lied 217: 1, 2 en 3

Gebed om ontferming

Zingen Lied 217: 4 en 5

Gebed bij de opening van het woord

Kinderlied Lied 218: 1, 3 en 4

Gesprek met de kinderen

Schriftlezing Matteüs 25:1-13

Zingen Lied 751: 1, 2, 4 en 5

Preek

Zingen Lied 912: 1, 2, 3 en 6

Dienst van de bevestiging

Afscheid van aftredende ambtsdragers

Gebed

Presentatie en opdracht

Zingen: lied 670: 1, 2 en 3

Gelofte en verbintenis

U die nu geroepen wordt tot het ambt van ouderling in deze gemeente:

Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente door God zelf tot deze dienst bent geroepen?

Aanvaard u de heilige Schrift als enige regel van het geloof en wilt u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?

Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt, belooft u geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis komt, en belooft u uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk?

Handoplegging en zegen

Allen gaan staan
Zingen: ld. 670: 6 en 7

voorganger :

Gemeente, dit zijn uw nieuwe ouderlingen. Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hooghouden in hun ambt?

Ja, dat willen wij van harte.

Allen gaan zitten

Benoeming kerkrentmeesters

Bloem kindernevendienst

Kort Persoonlijk woord

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 913: 1 en 2

Zegen

terug