Hervormde gemeente Haastrecht

 

 

Vanwege het emeritaat van onze voorganger zijn wij op zoek naar een predikant m/v (0,5 fte).

 

Wij zoeken iemand die:

•        geïnspireerd door Gods Geest, ons uitdaagt na te denken over de boodschap van de Bijbel en ons helpt bij het vertalen daarvan naar ons          dagelijks leven;

•        in staat is recht te doen aan de verschillende geloofsbelevingen binnen de gemeente;

•        ondersteuning kan verlenen aan een pastoraal team waarin de verschillende vormen van pastoraat aandacht krijgen;

•        verschillende generaties weet aan te spreken en mensen met elkaar kan verbinden;

•        aandacht heeft voor kerkmuziek en deze kan inbrengen in de liturgie van de eredienst;

•        actief en opbouwend meewerkt aan het Samen Op Weg proces met de Gereformeerde kerk       in Haastrecht;

•        openstaat voor moderne vormen van communicatie zoals sociale media;

•        bereid is om in de regio te wonen (naast de kerk is een werk-/studeerruimte beschikbaar).

 

 

Voelt u zich thuis bij de inhoud van deze profieluitwerking en heeft u belangstelling om te

solliciteren als predikant van onze gemeente dan wordt u van harte uitgenodigd uw sollicitatiebrief

te sturen aan:

 

De secretaris van de beroepingscommissie de heer Peter van der Post

Via e-mail:peter.van.der.post@xs4all.nl

 

Per post:

De heer P. van der Post

Vlinderpad 1

2805KX Gouda

 

 

 

Beschrijving van het profiel met uitwerking van de Hervormde gemeente van Haastrecht opgesteld met het oog op inbreng in het Samen op Weg proces met de Gereformeerde kerk van Haastrecht.

 

 

Profiel

 

Van oudsher werd de Hervormde gemeente van Haastrecht gezien als een vrijzinnige gemeente. In de loop der jaren is langzamerhand een verschuiving opgetreden naar de midden-orthodoxie.

Onze gemeente staat bekend als een pluriforme en gastvrije gemeente. Dit houdt in dat iedereen welkom is een viering in onze gemeente mee te maken. Ons streven is dat mensen vanuit verschillende gezindten/geloofsopvattingen zich er thuis voelen.

 

Dit geven wij vorm door:

De Bijbelse boodschap uit te dragen in de wekelijkse kerkdienst.

 

De kerntaak van onze kerk is de verkondiging van het Woord. In de kerkdiensten gaat onze eigen predikant voor maar ook gastpredikanten. Bij het benaderen van gastpredikanten wordt rekening gehouden met de pluriformiteit van onze gemeente. Van belang is dat in de woordverkondiging de Bijbelse boodschap wordt gekoppeld aan het leven van alle dag. De huidige liturgische vormgeving van de kerkdienst wordt als heel waardevol ervaren: een goede bedding voor eredienst, zingeving, spiritualiteit, rituelen en symbolen.

 

Ook zoeken we naar vormen die wellicht beter aansluiten bij het levensgevoel van oudere en jongere generaties.

Zorgvuldigheid en goede afstemming staan daarbij centraal.

 

Voor alternatieve vormen kan gedacht worden aan

¨ andere tijden van vieren (naast de ochtenddiensten)

¨ invulling gericht op specifieke doelgroep

¨ themadiensten

¨ zangmiddagen- avonden

 

Open te zijn en elkaar te aanvaarden.

Dat komt o.m. tot uitdrukking

 

¨ Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de doopvragen beantwoorden. Indien uit het doopgesprek blijkt dat ouders, die noch belijdend noch dooplid zijn, in alle oprechtheid voornemens zijn hun kind(eren) in de christelijke traditie op te voeden kunnen ook zij de doopvragen beantwoorden.

¨ Bij de nodiging tot het Heilig Avondmaal. Tot deelname aan het Heilig Avondmaal worden toegelaten belijdende leden, doopleden en alle overigen, die zich door de uitnodiging tot deelname aan het avondmaal geroepen voelen.

     Deelname aan het heilig avondmaal staat ook open voor kinderen.

¨ Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend.

 

Ieders gaven in te zetten

Beleid en uitvoering worden gesplitst in respectievelijk de kerkenraad en taakgroepen.

De taakgroepen dragen zelfstandig zorg voor de uitvoering van het beleid, welke in de kerkraad, rekening houdend met onze geloofsbeleving, wordt vastgesteld.

 

Vorming en toerusting

Geloven is een zaak van levenslang groeien, leren en ontwikkelen. Niet alleen omdat een mens zelf zich continue ontwikkelt, maar ook omdat de wereld waarin wij leven voortdurend verandert. 

Een programma van activiteiten en ontmoetingen die ons zicht geven op de bronnen van ons geloof, op de rol van ons geloven op ons leven en, omgekeerd, hoe ons leven ons geloven beïnvloedt is hierbij van belang. Naast series van bijeenkomsten dient er ruimte te zijn voor eenmalige activiteiten.

Te denken valt aan eenmalige themabesprekingen, maar ook, bijvoorbeeld, aan wandelingen of georganiseerd museum- of theaterbezoek.

 

Omzien naar elkaar, pastoraat

Er is sprake van pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen.

Ontmoeting is een woord dat wezenlijk is voor de activiteiten die aangeboden worden. Sinds jaar en dag ontmoeten we elkaar niet alleen in de zondagse kerkdienst maar ook door de week. Bij álle activiteiten dienen we goed te letten op het ontmoetingsgehalte van die activiteit. Hier kan een belangrijke relatie liggen met het pastoraat.

In het kader van omzien naar elkaar heeft ook de diaconie een belangrijke functie. Zowel plaatselijk als (inter)nationaal richt de diaconie zich op individuen en groepen, die zich maatschappelijk en/of financieel in een hulpbehoevende positie bevinden

 

Maatschappelijke betrokkenheid

Wij zien ons als kerk in de samenleving, als eerste in ons dorp. Wij voelen ons betrokken bij maatschappelijke activiteiten en willen waar mogelijk daar ook in participeren. Omgekeerd is ons doel onze dorpsgenoten te betrekken bij activiteiten van de kerk. De gemeente Krimpenerwaard zoekt naar vormen om samenwerking binnen en buiten de elf kernen te stimuleren. Onze kerkelijke gemeente wil hieraan graag meewerken.

 

Beheer

Het College van Kerkrentmeesters is, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, belast met de behartiging van de stoffelijke belangen van de kerkelijke gemeente. Daarin faciliteert dit college, ondermeer door het beheer van gebouwen, diverse activiteiten die door de kerkenraad en/of de taalgroepen worden geïnitieerd of uitgevoerd.

 

Samen op Weg

Het SOW-proces vormt al geruime tijd een belangrijk punt van aandacht. Op de weg naar een meer intensieve samenwerking tussen de Hervormde gemeente Haastrecht en de Gereformeerde kerk in Haastrecht is de zg. SOP (Samen op Pad)-groep actief, worden gemeenschappelijke gemeenteavonden georganiseerd, zijn er SOW-kerkdiensten en vinden “huiskamergesprekken” plaats, bezocht door leden van beide kerken. Al deze ontmoetingen worden gekenmerkt door een respectvol luisteren naar elkaar en door het benoemen van gevoelde verschillen en overeenkomsten. Een hoopvol traject!

 

Zorgen

Natuurlijk zijn er ook zorgen. Met name het aantrekken van ambtsdragers, de vergrijzing van de kerkelijke gemeenschap, de verminderde binding kerk-jongeren en de (toekomstige) financiële beschikbare ruimte zijn onderwerpen die intensieve aandacht (blijven) vragen.

 

 

Tekstvak: HERVORMDE KERK HAASTRECHT
Tekstvak: Beroepingswerk

GEBRUIKEN TIJDENS DE VIERINGEN IN DE HERVORMDE GEMEENTE van HAASTRECHT

De viering begint om 10.00 uur.

 

Rooster

Wij volgen het rooster van de Eerste Dag. 

 

Consistoriegebed

In het consistoriegebed wordt gebeden om een zegen over de dienst en de gemeente, en in het bijzonder een zegen over de mensen die de dienst vormgeven. We denken aan de predikant, de leiding van de kindernevendienst, de dienstdoende ambtsdragers en ook aan de koster en organist. Degenen die een taak hebben in de dienst zijn uitgenodigd het consistoriegebed bij te wonen en zijn daartoe vijf minuten voor aanvang van de dienst in de consistorie aanwezig.

Na de intrede verwelkomt de ouderling van dienst de gemeente en spreekt een aanvangsgebed uit. Tijdens dit gebed wordt een moment van stilte ingeruimd zodat iedereen zich persoonlijk kan voorbereiden op de viering.

 

Kaarsen

De kaarsen op de liturgische tafel worden aangestoken door een van de kinderen, vooraf  bevraagd door een dienstdoende ambtsdrager. Indien geen kinderen aanwezig zijn steekt de diaken van dienst de kaarsen aan.

 

Kindernevendienst

De kindernevendienst wordt gehouden in samenwerking met de Gereformeerde kerk. De leiding werkt meestal met “Vertel het maar” Het rooster van “Vertel het maar” loopt niet gelijk met het rooster van de Eerste Dag dus in het algemeen behandelen de kinderen een ander onderwerp dan in de kerk aan de orde is. Als er gastpredikanten zijn voert de leiding van de kindernevendienst meestal het gesprekje met de kinderen. De kinderen verlaten de kerk na het Glorialied,  gemiddeld aantal kinderen in de kerk is rond de vier. Als de kinderen naar de nevendienst gaan nemen zij het lantaarntje dat op de liturgische tafel staat mee. Dit wordt door de voorganger aan hen overhandigd. De kinderen komen  na de voorbeden weer terug in de kerk. Zij nemen dan direct hun plaats weer in.

 

Tienerdienst

Iedere laatste zondag van de maand is er een tienerdienst die gezamenlijk wordt gehouden met de tieners van de Gereformeerde kerk. Tegelijk met de kinderen gaan ook de tieners naar hun eigen viering.

 

Lectoren

Onze gemeente kent een groepje lectoren die roulerend de Bijbellezingen verzorgen. In het algemeen leest een lector beide Bijbellezingen.

 

Gemeentezang

We zingen uit het Nieuwe Liedboek “Zingen en bidden in huis en kerk” maar ook wordt regelmatig geput uit liederen uit b.v. bundels van Sytse de Vries (Het liefste lied van Overzee) Zangen van Zoeken en Zien, maar ook nog uit de bundel Tussentijds met liederen die niet zijn opgenomen in het Nieuwe Liedboek. Ook liederen uit Taize worden in onze gemeente graag gezongen.

 De liederen worden afgekondigd als volgt:

afkondiging van het intochtslied  door de ouderling van dienst

afkondiging van het glorialied voorafgaande aan het kyriegebed

afkondiging van het lied na de lezingen  door de lector voorafgaand aan de lezing

afkondiging van het lied na de verkondiging, voorafgaand aan de verkondiging.

afkondiging van het slotlied bij de mededeling van de inzameling der gaven.

 

 

Orgelspel

Na de overweging is er een kort orgelspel veelal als inleiding op het lied na de verkondiging.

 

Voorbedenboek

In de kerk ligt een voorbedenboek. Gemeenteleden kunnen daarin een verzoek om voorbede opschrijven. De ouderling van dienst kijkt voor de dienst of er een vraag om voorbede in staat. Ook is het mogelijk dat voor de dienst door een van de ambtsdragers een verzoek om voorbede(n) aangedragen wordt. Dit gebeurt zoveel mogelijk op papier. 

 

Voor het slotlied worden de kleinste kinderen (als die er zijn) uit de crèche opgehaald. Zij zijn bij de zegenbede aanwezig.

 

Kerkgebouw en orgel

De kerkdiensten vinden plaats in onze prachtige monumentale kerk. De gemeentezang wordt begeleid door onze organist op het, eveneens, monumentale orgel.

Meer informatie over de kerk en het orgel kunt u vinden op de website van onze kerk www.hkhaastrecht.nl