HERVORMDE KERK HAASTRECHT

LITURGIE

 

 

 

Orde van dienst

voor de viering

op zondag 3 december 2023

om 10.00 uur in de Hervormde kerk van Haastrecht

1e zondag van de Advent
                        Ad te levavi

 

Voorganger: ds. Joas van der Schoot

Organist: Bas Koster

Ouderling van dienst: Jan van den Berg, Renée Koolwijk

Diaken: Astrid Hyde, Martijn Blokhuis

Lector: Jurjan Rietveld

Kindernevendienst: Ingrid Rietveld

Tienerdienst: Reny van den Berg

Koster: Annie van Straaten

 

Orgelspel: Uit: die Leipziger Orgelchoräle
‘Nun komm, der Heiden Heiland’ BWV 659 (NLB 433: 1)
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

 

Begroeting, moment van inkeer en aanvangsgebed door ouderling van dienst

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

 

Allen gaan staan (voor zover mogelijk)

 

Zingen: Psalm 25:1,2,4 met antifoon 432a

 

We beginnen met de antifoon, daarna zingen we de Psalm en vervolgens eindigen we met de antifoon.

 

Votum en groet:

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer

g. die hemel en aarde gemaakt heeft

v. die trouw is tot in eeuwigheid

g. en die niet laat varen het werk van zijn handen.

v. Genade zij u en vrede, van God onze Vader

   en van Jezus Christus, onze Heer,

   en van de Geest die ons aanvuurt

   in geloof, hoop en liefde.

g. Amen         

 

Allen gaan zitten

 

Gezongen Kyrie: Lied 463:1,2,3,6,7,8 Licht in onze ogen

 

Inleiding op het Adventsproject

 

 

Projectlied: Weet jij hoe laat het is?

 

Afbeelding met tekst, Bladmuziek, Lettertype, muziek

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Zondag 1:
Als je weet dat hij zal komen,

maar je weet nog niet wanneer:

houd dan steeds je ogen open

voor de komst van onze Heer.

 

De kinderen gaan naar hun eigen dienst.

 

DIENST VAN HET WOORD

 

Gebed bij de opening van de Schriften

 

Schriftlezing: Filippenzen 1:1-11

 

Van Paulus en Timoteüs, dienaren van Christus Jezus. Aan alle heiligen in Filippi, die één zijn met Christus Jezus, en aan de leiders en dienaren van de gemeente. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voortzetten tot het voltooid is op de dag van Christus Jezus.

Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan het hart. U hebt immers allen deel aan de genade die mij geschonken is nu ik gevangenzit en de waarheid van het evangelie verdedig. God kan getuigen dat ik naar u allen verlang met de genegenheid van Christus Jezus.

Ik bid dat uw liefde steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.

 

Zingen: Lied 450 Verblijd u in de Heer te allen tijd

 

Uitleg en verkondiging

 

Orgelspel: Improvisatie

 

Zingen: Lied 453 Als tussen licht en donker

 

Inzameling van onze gaven

 

Toelichting door de diaken van dienst

 

 

1e Eredienst en diaconaat

2e KIA kinderen in de knel

3e Instandhouding gebouwen  

 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD

 

Dankgebed en voorbeden - Stilgebed – Gezongen Onze Vader  Lied 1006

 

 Allen gaan (zo mogelijk) staan

 

Slotlied: 442 Op u, mijn Heiland, blijf ik hopen

 

Zegen, beantwoord met gezongen Amen

 

Orgelspel na de dienst
Uit: die Leipziger Orgelchoräle
‘Nun komm, der Heiden Heiland’ BWV 661 (NLB 433: 5)
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

 

 

Toelichting Collecte

 

Kerk in actie Kinderen in de Knel Oeganda

 

Oeganda - Nieuwe kansen voor straatkinderen

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Veel van hen zijn weggevlucht van beroerde omstandigheden thuis. Ze gaan niet naar school en lopen risico op uitbuiting. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die deze kinderenopvangen en herenigen met hun familie in hun geboortedorp. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen naar de stad trekken. Verzorgers leren hoe ze genoeg geldkunnen verdienen en voedsel verbouwen. Ze krijgen landbouwgereedschap. Het resultaat van deze manier is dat de kinderen eindelijk weer naar school kunnen. Vrijwel alle kinderen en families geven aan dat zij in hun geboorteregio willen blijven. Een kind dat op school zit en het daar naar zijn zin heeft, wil helemaal niet terug naar de straten van Kampala.

Via het programma Werelddiaconaat biedt Kerk in Actie kinderen in Oeganda nieuwe kansen in hun geboorteregio. De diaconieën van beide kerken bieden deze collecte van harte aan.

 

 

Viering Heilig Avondmaal

Volgende week zondag, 10 december is er in zowel de Gereformeerde als Hervormde kerk viering van het Heilig Avondmaal

 

Na de dienst drinken we een kopje koffie/thee met elkaar en kunt u ook Amnestybrieven tekenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

Kerkdiensten

Kerkgebouw

Diaconie

Van Dam orgel

Actueel

Namen en Contact

Foto’s

Verhuur kerk

Jeugd