HERVORMDE KERK HAASTRECHT

LITURGIE

 


Tekstvak: Orde van dienst
voor de viering op zondag 9 mei 2021
om 10.00 uur
in de Hervormde kerk van Haastrecht

Thema: vrede en liefde, 
een opdracht.


Voorganger: Mw. Janine Mutsaerts, Den Haag
Ouderling van dienst: Caty van Dijk-Kalse
Diaken: Alie Bening
Organist: Bas Verboom
Koster: Annie van Straaten

Begroeting en Aanvangsgebed door ouderling van dienst

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zingen: liedboek, lied 601

1.Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

2.Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

3.Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.


Votum en groet:
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer
g. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. die trouw is tot in eeuwigheid
g. en die niet laat varen het werk van zijn handen.
v. Genade zij u en vrede, van God onze Vader
   en van zijn Zoon, Jezus Messias,
   en de Geest die ons aanvuurt
   in geloof, hoop en liefde
g. Amen,

Zingen:	 liedboek, lied 923

1.Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote
boom ontstond.

2.Wil je wel geloven het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder zijn
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen
om je heen.

3.Wil je wel geloven dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit
boven de haat.

Kyriegebeden, afwisselend gezongen en gesproken

Liedboek, lied 281.

1. Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

Kyriegebed voorganger

2. Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

Kyriegebed voorganger

4. Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!

Kyriegebed voorganger

5. Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!

Kyriegebed voorganger

10. Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften

1e Schriftlezing: Jezus Sirach 4, 1-11

Mijn kind, ontneem een arme niet
wat hij nodig heeft om te leven,
kijk niet weg van smekende ogen.
Doe een mens die honger lijdt geen pijn,
maak iemand in nood niet verbitterd.
Maak een verbitterd hart niet radeloos,
onthoud een bedelaar je aalmoes niet.
Wijs een bedelaar in nood niet af,
keer een arme niet de rug toe.
Wend je blik niet af van iemand die bedelt,
geef een mens geen aanleiding je te vervloeken.
Want als hij je uit verbittering vervloekt,
luistert hij die hem gemaakt heeft naar zijn bede.
Maak jezelf geliefd in de gemeenschap,
buig het hoofd voor hooggeplaatsten.
Leen een arme je oor,
antwoord hem vriendelijk en zachtmoedig.
Bevrijd wie onrecht werd gedaan van zijn belager,
en wees niet lafhartig in je vonnis.
Wees voor wezen als een vader,
voor hun moeder als een man.
Dan zul je als een zoon van de Allerhoogste zijn,
hij zal van je houden, meer dan je moeder.
Wijsheid brengt zegen
De wijsheid verhoogt de eer van haar kinderen
en is wie haar zoekt tot steun.

Zingen: liedboek, lied 1011

2e Schriftlezing: 1 Johannes 4, 7-21

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.
Geliefde broeders en zusters, 
als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 
Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. 
En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. 
Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. 
Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. 
Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed en voorbeden - Stilgebed – Onze Vader:
Liedboek, lied 1006

Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.

Slotlied: Liedboek, lied 422

1.Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

2.Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

3.Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

Zegen, beantwoord met gesproken Amen

Digitale collecte

1e Eredienst en Diaconaat
2e Diaconie, kerk in Actie (zie collecteafkondiging op deze pagina)
3e Instandhouding gebouwen


Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen

Collecteafkondiging

Miljoenen Syriërs zijn in de afgelopen tien jaren hun land ontvlucht vanwege het oorlogsgeweld. Velen zijn terechtgekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak en leven er in grote armoede. Zo goed en zo kwaad als het kan, proberen ze een nieuw bestaan op te bouwen. Dat is lastig. Door de economische crisis en de coronapandemie is er nauwelijks werk.
Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. In Libanon is een trainingsprogramma opgezet voor Syrische vluchtelingen om te gaan werken in de thuiszorg en basisgezondheidszorg. In Jordanië krijgen vluchtelingen met trainingen en een lening de kans een nieuwe start te maken als ondernemer. Niet alleen Syrische vluchtelingen worden geholpen, maar ook Jordaniërs die in armoede leven.

Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen, en andere noodhulpprojecten wereldwijd. Geef aan de collecte door te klikken op de afbeelding van onderstaande collectezakken of de rekening van de diaconie:
CvK Herv. Gem. Haastrecht Diaconie	
NL18 RABO 0361 4109 64

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/syrischevluchtelingen.

 


Home

Kerkdiensten

Kerkgebouw

Diaconie

Van Dam orgel

Actueel

Namen en Contact

Foto’s

Verhuur kerk

Jeugd