HERVORMDE KERK HAASTRECHT

SOW/ACTUEEL

NIEUWSBRIEF             

HERVORMDE GEMEENTE HAASTRECHT

 

 

Ouderenochtend & lunch 75+ 18 mei.

 

Voor het eerst na de coronatijd kon weer een ouderenbijeenkomst worden georganiseerd. Er was een mooie opkomst, de aanwezigen genoten van de film “Beeld van Haastrecht 2019, van een kopje koffie en van de lunch maar bovenal van elkaars aanwezigheid.

 

Rommelmarkt 2022

Onder prachtige weersomstandigheden werd op 14 mei de 56e editie van onze rommelmarkt gehouden. Vele vrijwilligers waren de week voorafgaande hieraan in de kerk te vinden om alle gebrachte spullen te sorteren. Op zaterdag om 10.00 uur werd de rommelmarkt geopend. Er waren veel belangstellenden en er werd goed verkocht. Er was een loterij met mooie prijzen, beschikbaar gesteld door ondernemers en verenigingen uit Haastrecht,  een oliebollenkraam en een gezellig terras waar mensen onder het genot van een drankje en iets lekkers even konden genieten van alle bedrijvigheid. Ondanks het feit dat de rommelmarkt dit jaar “kleinschalig” was opgezet, er geen spullen zijn opgehaald en er minder “soorten” artikelen te koop waren, bracht de markt ruim € 6.300,00 op. Een geweldig resultaat!! Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die zich dit jaar weer in hebben gezet. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de kerk.

 

 

Na de rommelmarkt was er voor de vrijwilligers nog een “napraat”. Tijdens dit moment werd de voorlopige opbrengst bekend gemaakt door Ed Vergunst.

 

Ingrid Rietveld bedankte alle vrijwilligers en riep hen tegelijkertijd op om zich volgend jaar weer opnieuw beschikbaar te stellen.

Er is heel veel behoefte aan nieuwe vrijwilligers, enkelen hebben zich al aangemeld!

 

De 57e editie van de rommelmarkt is gepland op zaterdag 13 mei 2023!!

 

Voortgang SOW-proces

De kerkenraad heeft de gemeente lang laten wachten, maar hier een lang verwachte update. Vorig jaar zijn er verschillende avonden georganiseerd over het SOW-proces, waarin verschillende scenario’s voor verdere samenwerking zijn besproken.

Via het SOW-moderamen zijn de beide kerkenraden in gesprek gegaan over hoe we dit traject verder samen willen vormgeven. Dat was een soms lastig en ingewikkeld, maar uiteindelijk vooral inspirerend en vruchtbaar gesprek. Beide kerkenraden hebben de wens uitgesproken om samen concrete stappen te zetten richting één gezamenlijke Protestantse Gemeente in Haastrecht.

We willen daarbij niet alleen recht doen aan het enthousiasme dat er leeft binnen beide gemeenten voor een fusie, maar ook aan de twijfels, vragen en weerstand. Het traject waartoe nu besloten is ziet er als volgt uit. We beginnen met het uitbouwen van de samenwerking op bestuurlijk niveau, via een zogenaamde ‘overdracht van bevoegdheden’ op het niveau van kerkenraad en diaconie.

Wat gaat er gebeuren?

Overdracht van bevoegdheden is een vrij nieuw instrument dat door de kerkorde wordt aangereikt. Het is nadrukkelijk nog geen fusie. Concreet worden in het kader van deze overdracht van bevoegdheden de volgende stappen genomen:

Vanaf mei wordt er vergaderd in één gezamenlijke kerkenraad. Vergaderingen vinden plaats ongeveer om de zes weken. De eerste gezamenlijke kerkenraadsvergadering vindt plaats op 10 mei 2022.

De gereformeerde kerkenraad zal in het lopende kalenderjaar deze gezamenlijke vergaderingen in eerste instantie nog afwisselen met eigen vergaderingen.

De hervormde kerkenraad zal alleen nog eigen vergaderingen beleggen als daar concrete aanleiding toe is (bijvoorbeeld wanneer er grote concrete onderwerpen met het college van kerkrentmeesters te bespreken zijn, die te veel tijd zouden kosten in de gezamenlijke vergadering).

De colleges van diakenen gaan gezamenlijk vergaderen als één diaconaal college. Omdat er al verregaande samenwerking is op diaconaal gebied verwachten we dat dit soepel zal verlopen.

Het college van kerkrentmeesters blijft voorlopig apart vergaderen, omdat van een fusie op dit moment nog geen sprake is. Wel krijgen zij vanuit de kerkenraad de vraag om samen in gesprek te gaan, om aan elkaars werkwijze te wennen en waar mogelijk de samenwerking te zoeken.

Het doel

Waarom deze stappen? En wat verwachten we van deze overdracht van bevoegdheden? De kerkenraden hebben uiteraard ook uitvoerig gesproken over wat we met deze concrete stappen willen bereiken, en vanuit welke onderliggende visie we deze stappen zetten. Daarvoor is een visiedocument opgesteld dat is besproken en goedgekeurd door beide kerkenraden. De belangrijkste passages daaruit willen we hier ook met u delen.

Een gemeenschappelijke kerkenraad voor beide gemeenten in Haastrecht heeft als uiteindelijk doel te komen tot één protestantse gemeente in Haastrecht.

Met een gemeenschappelijke kerkenraad zullen zaken eenvoudiger verlopen omdat ze op één plek, op hetzelfde moment in gezamenlijkheid worden besproken. Ook besluiten worden in gezamenlijkheid genomen. Met elkaar de diepte zoeken bij inhoudelijke thema’s kan op deze wijze veel natuurlijker. Denk hierbij aan thema’s als liturgie en de sacramenten, maar ook vragen over de toekomst van de kerk in Haastrecht, wat er nodig is voor de inwoners en wat de kerk daarin kan en mag betekenen.

Bij het gezamenlijk vergaderen worden de twee agenda’s van beide kerkenraden samengevoegd. Punten die alleen over een hervormde of gereformeerde aangelegenheid gaan, worden ook in de gezamenlijke vergadering besproken. Ook het jeugdwerk, dat tot nu toe in het SOW-moderamen werd besproken, komt op de agenda van de gemeenschappelijke kerkenraad. Dit geldt ook voor Vorming en Toerusting.

Tot slot

De gereformeerde en hervormde kerkenraad zijn beide enthousiast over deze intensivering van onze samenwerking. Het is tegelijk ook gewoon heel spannend. Hoe gaat het werken? Wat levert het op? Waar komen we uit? Er zijn veel vragen.

Wat de boventoon voert is enthousiasme: we hebben er zin in om samen met elkaar te werken aan een mooie toekomst voor de protestantse kerk in Haastrecht. We zetten deze stappen ook in vertrouwen: we geloven dat we een goede weg in zijn geslagen en we vertrouwen erop dat Gods Geest hierin met ons meegaat. Natuurlijk, het is ook gewoon een bestuurlijk traject wat we ingaan, met al zijn zakelijke kanten, maar uiteindelijk is dit misschien wel vooral een geestelijk traject: samen met elkaar het geloofsgesprek aangaan, in het vertrouwen dat de diversiteit in onze gemeenten vooral verrijking kan zijn, en samen zoeken naar nieuwe manieren om het evangelie vorm te geven in Haastrecht.

Home

Kerkdiensten

Kerkgebouw

Diaconie

Van Dam orgel

Actueel/SOW

Namen en Contact

Foto’s

Verhuur kerk

Jeugd