NIEUWSBRIEF                                                        

HERVORMDE GEMEENTE HAASTRECHT

 

Afgelopen woensdag heeft de kerkenraad gesproken over de versoepelingen tijdens de kerkdiensten. Enkele versoepelingen gaan wij weer doorvoeren maar we stellen ons toch zeker ook nog terughoudend op. We gaan weer met een klein groepje zingen dus nog geen gemeentezang. Wel willen we graag het slotlied met de hele gemeente zingen. Op deze manier willen zoveel mogelijk mensen een veilig gevoel geven. Uiteraard houden we ons aan de anderhalve meter. Daarmee ruimte biedend aan ongeveer 50 personen. Het aanmelden voor de dienst blijft ook gehandhaafd.

Omdat de dienst via Kerktv wordt uitgezonden vragen we u tijdig in de kerk te zijn zodat we ons een paar minuten voor aanvang van de dienst in alle rust kunnen voorbereiden op de dienst.

 

Voortgang SOW-proces

 

Lieve mensen,

 

Over de voortgang van het SOW-proces heeft u al een tijdje niets gehoord. En misschien heeft dat u de indruk gegeven dat er dan ook geen voortgang te melden is. Maar gelukkig: niets is minder waar!

 

Door de corona pandemie, alle beperkende maatregelen en het niet kunnen organiseren van fysieke kerkdiensten en persoonlijke ontmoetingen, stonden alle kerkelijke activiteiten een tijd lang op een laag pitje. In beide kerken werd, begrijpelijk, vooral energie gestoken in de onlinediensten, in het pastoraat, in het omzien naar elkaar in deze bijzondere omstandigheden.

 

Maar ook de behoefte aan contact tussen onze beide kerken en het verder nadenken over en bouwen aan samenwerking bleef overeind. En dit voorjaar werden de contacten weer geïntensiveerd, eerst digitaal en inmiddels is het SOW-moderamen ook weer fysiek bij elkaar gekomen. En het was heel fijn om elkaar weer persoonlijk te ontmoeten!

 

Enthousiast en daadkrachtig hebben we met elkaar als SOW-moderamen de draad weer opgepakt. In drie vergaderingen is, in een hele fijne, open sfeer, gewerkt aan een nieuwe vorm van toewerken naar een vitale kerk. Het SOW-moderamen is hier erg enthousiast over.

 

We willen u graag meer vertellen en u onze positieve energie overbrengen, maar hebben de komende periode nodig om enkele aspecten nog verder uit te zoeken en te concretiseren. Dan kunnen we u na de zomervakantie onze ideeën mondeling toelichten, uw vragen beantwoorden en reacties meenemen. U bent daartoe van harte uitgenodigd op een gezamenlijke gemeenteavond op 15 september a.s. Zet u deze datum alvast in uw agenda; u hoort tijdig meer over tijdstip en locatie.

 

Wij wensen u fijne zomermaanden! Hartelijke groet namens het SOW-moderamen,

 

Marien Bos

Annemarie Zentveld

HERVORMDE KERK HAASTRECHT

SOW/ACTUEEL

                   
 

 

gebruiksplan Hervormde kerk Haastrecht (v4)

 

Binnen alle corona maatregelen van het kabinet en het RIVM is het mogelijk om kerkdiensten te houden. De Hervormde kerk Haastrecht volgt daarin de aanbevelingen van de PKN. Het is vanaf oktober 2020 toegestaan om kerkdiensten te houden met 30 aanwezigen (excl. betrokkenen), mits de anderhalve meter afstand kan worden gewaarborgd.

Voorwaarde is wel dat er een gebruiksplan is opgesteld voor alle kerkelijke gebouwen, waarin is vastgelegd op welke wijze aan alle maatregelen en aanbevelingen wordt voldaan om de kerkelijke activiteiten zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden voor de gemeenteleden.

Dit gebruiksplan is opgesteld door de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters (cvk). Omdat de ontwikkelingen rondom de corona pandemie zich in rap tempo opvolgen en daarmee de voorschriften en aanbevelingen wijzigen, wordt ook dit gebruiksplan continue getoetst en waar nodig, aangepast.

Voor de kerkdiensten vanaf oktober 2020 gelden de volgende regels:

 

* Er zijn per keer niet meer dan 30 mensen aanwezig. Dit aantal is exclusief predikant, organist, ouderling, diaken, koster, coördinator(en), voorzangers.

* Om dit aantal niet te overschrijden, moeten kerkgangers zich aanmelden voor de dienst bij de scriba; via mail of telefonisch voor vrijdagavond 18.00 uur.

* De kerk is door het cvk en de koster zodanig ingericht dat 30 mensen op de veilige afstand van anderhalve meter kunnen zitten, waarbij leden van één gezin bij elkaar kunnen zitten.

* Er zijn coördinatoren herkenbaar aanwezig, die mensen verwelkomen, wijzen op het gebruik van desinfecterende handgel en begeleiden naar hun stoelen. Het college van kerkrentmeesters en de koster zullen zorgdragen voor deze coördinerende taken.

* Kerkgangers pakken zelf een liturgie van de tafel.

* Er wordt geen gebruik gemaakt van de kapstokken; mensen nemen hun jassen mee naar hun zitplaats.

* Er wordt geen gebruik gemaakt van de liedboeken van de kerk; alle liederen worden opgenomen in de liturgie.

* De paaskaars wordt voor de dienst aangestoken door de koster; de kaarsen op de tafel worden aangestoken door de ouderling van dienst als afsluiting van de afkondigingen.

* De predikant gaat na binnenkomst in de kerk direct het liturgisch centrum op.

* De predikant maakt alleen gebruik van de loopmicrofoon; de ouderling van dienst gebruikt de staande microfoon die bij het doopvont is geplaatst.

* De ouderling van dienst geeft de predikant geen hand.

* De predikant maakt geen gebruik van de preekstoel.

* De lezingen worden (in overleg) gedaan door de predikant of ouderling van dienst.

* Er is geen samenzang; wel orgelspel en voorzang. Hiervoor worden wekelijks maximaal vier tot vijf  gemeenteleden gevraagd die op voldoende afstand tot de gemeente en tot elkaar bij de vleugel zitten.

* Er wordt niet actief gecollecteerd. Bij de uitgang staan de collectezakken als aanvulling op het digitaal collecteren. De bloemenpot wordt niet gebruikt (kan uiteraard wel digitaal).

* Er wordt geen koffiegedronken na afloop van de dienst.

* Het verlaten van de kerk vindt gedoseerd plaats onder begeleiding van de coördinatoren.

* De predikant schudt geen handen na afloop van de dienst.

* Van de toiletten kan gebruik worden gemaakt indien echt nodig; er wordt op beide toiletten desinfecterende handgel klaargezet.

 

Voor crèche, kindernevendienst en tienerdienst is een apart protocol opgesteld door de Jeugdcentrale.

 

Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters

20 oktober 2020

 

Home

Kerkdiensten

Kerkgebouw

Diaconie

Van Dam orgel

Actueel/SOW

Namen en Contact

Foto’s

Verhuur kerk

Jeugd