NIEUWSBRIEF                                                        

HERVORMDE GEMEENTE HAASTRECHT

 

Haastrecht, 24 april 2021    

 

 

Bericht van overlijden

Deze week ontvingen wij het overlijdensbericht van de heer Jacobus (Koos) de Korte, tot voor kort wonend in Haastrecht. De heer De Korte overleed op 14 april in Gouda in de leeftijd van 90 jaar.

Het afscheid was op woensdag 21 april in Grand Café Concordia. Aansluitend was de begrafenis op de Algemene Begraafplaats in Haastrecht.

In de kerkdienst van 25 april wordt zijn naam genoemd en wordt een lichtje aan de Paaskaars voor hem ontstoken.

 

Bloemengroet

Afgelopen zondag was de bloemengroet van de gemeente voor Bert en Marieke Verbaan.

 

Kerkdiensten

Zondagochtend, 25 april, gaat ds. Esther van Schie uit Gouda bij ons voor. De liturgie voor deze dienst treft u als bijlage bij deze nieuwsbrief aan. De dienst wordt weer online uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl.

 

De tweede collecte in deze dienst is voor de diaconie, Kerk in Actie, Binnenland.

 

Toelichting Diaconale collecte

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan achttien jaar. Deze jonge vluchtelingen zijn vaak afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks leven horen. Ze hebben vaak indringende ervaringen achter de rug. Hun bestaan in Nederland blijft doorgaans nog jarenlang onzeker. De Vrolijkheid - voluit de Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid - is een netwerk van professionele kunstenaars, regelaars, vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders, die samen wekelijks meer dan 100 kunstprojecten op bijna 30 azc’s realiseren.

Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn het instrument om verhalen vorm te geven. Vrolijke ruimtes bieden de inspiratie om eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen.

 U steunt dit werk door uw bijdrage over te maken op de rekening van de diaconie: NL18 RABO 03 61 41 09 64 o.v.v. “Vrolijkheid” of door op de  afbeelding op de liturgie te klikken en uw gaven digitaal te schenken.

 

 

HERVORMDE KERK HAASTRECHT

SOW/ACTUEEL

                   
 

 

gebruiksplan Hervormde kerk Haastrecht (v4)

 

Binnen alle corona maatregelen van het kabinet en het RIVM is het mogelijk om kerkdiensten te houden. De Hervormde kerk Haastrecht volgt daarin de aanbevelingen van de PKN. Het is vanaf oktober 2020 toegestaan om kerkdiensten te houden met 30 aanwezigen (excl. betrokkenen), mits de anderhalve meter afstand kan worden gewaarborgd.

Voorwaarde is wel dat er een gebruiksplan is opgesteld voor alle kerkelijke gebouwen, waarin is vastgelegd op welke wijze aan alle maatregelen en aanbevelingen wordt voldaan om de kerkelijke activiteiten zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden voor de gemeenteleden.

Dit gebruiksplan is opgesteld door de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters (cvk). Omdat de ontwikkelingen rondom de corona pandemie zich in rap tempo opvolgen en daarmee de voorschriften en aanbevelingen wijzigen, wordt ook dit gebruiksplan continue getoetst en waar nodig, aangepast.

Voor de kerkdiensten vanaf oktober 2020 gelden de volgende regels:

 

* Er zijn per keer niet meer dan 30 mensen aanwezig. Dit aantal is exclusief predikant, organist, ouderling, diaken, koster, coördinator(en), voorzangers.

* Om dit aantal niet te overschrijden, moeten kerkgangers zich aanmelden voor de dienst bij de scriba; via mail of telefonisch voor vrijdagavond 18.00 uur.

* De kerk is door het cvk en de koster zodanig ingericht dat 30 mensen op de veilige afstand van anderhalve meter kunnen zitten, waarbij leden van één gezin bij elkaar kunnen zitten.

* Er zijn coördinatoren herkenbaar aanwezig, die mensen verwelkomen, wijzen op het gebruik van desinfecterende handgel en begeleiden naar hun stoelen. Het college van kerkrentmeesters en de koster zullen zorgdragen voor deze coördinerende taken.

* Kerkgangers pakken zelf een liturgie van de tafel.

* Er wordt geen gebruik gemaakt van de kapstokken; mensen nemen hun jassen mee naar hun zitplaats.

* Er wordt geen gebruik gemaakt van de liedboeken van de kerk; alle liederen worden opgenomen in de liturgie.

* De paaskaars wordt voor de dienst aangestoken door de koster; de kaarsen op de tafel worden aangestoken door de ouderling van dienst als afsluiting van de afkondigingen.

* De predikant gaat na binnenkomst in de kerk direct het liturgisch centrum op.

* De predikant maakt alleen gebruik van de loopmicrofoon; de ouderling van dienst gebruikt de staande microfoon die bij het doopvont is geplaatst.

* De ouderling van dienst geeft de predikant geen hand.

* De predikant maakt geen gebruik van de preekstoel.

* De lezingen worden (in overleg) gedaan door de predikant of ouderling van dienst.

* Er is geen samenzang; wel orgelspel en voorzang. Hiervoor worden wekelijks maximaal vier tot vijf  gemeenteleden gevraagd die op voldoende afstand tot de gemeente en tot elkaar bij de vleugel zitten.

* Er wordt niet actief gecollecteerd. Bij de uitgang staan de collectezakken als aanvulling op het digitaal collecteren. De bloemenpot wordt niet gebruikt (kan uiteraard wel digitaal).

* Er wordt geen koffiegedronken na afloop van de dienst.

* Het verlaten van de kerk vindt gedoseerd plaats onder begeleiding van de coördinatoren.

* De predikant schudt geen handen na afloop van de dienst.

* Van de toiletten kan gebruik worden gemaakt indien echt nodig; er wordt op beide toiletten desinfecterende handgel klaargezet.

 

Voor crèche, kindernevendienst en tienerdienst is een apart protocol opgesteld door de Jeugdcentrale.

 

Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters

20 oktober 2020

 

Home

Kerkdiensten

Kerkgebouw

Diaconie

Van Dam orgel

Actueel/SOW

Namen en Contact

Foto’s

Verhuur kerk

Jeugd