HERVORMDE KERK HAASTRECHT

KERKDIENSTEN

Op  www.kerkomroep.nl

kunt onze kerkdiensten beluisteren

 

Kerktv via www.kerkdienstgemist.nl

Tekstvak: Voorbeeld van afbeeldingVoorbeeld van afbeelding

 

Privacy protocol KerkTV Hervormde gemeente Haastrecht

 

De Hervormde gemeente Haastrecht maakt sinds december 2020 gebruik van Kerkdienstgemist.nl, een audio- en video-streamingplatform voor kerken. Hiermee zijn de kerkdiensten te volgen via website, tablet, smartphone, radio of TV. Onze kerk heeft gekozen voor het live streamen van diensten. Op een eigen pagina op www.kerkdienstgemist.nl worden diensten live uitgezonden en zijn eerdere uitzendingen terug te kijken. 

In het kader van privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming is het noodzakelijk richtlijnen vast te leggen. Dit protocol dient daartoe.

 

 

· Kerk-tv maakt gebruik van beeld en geluid. De beelden bevatten een totaalbeeld van de gebeurtenissen tijdens de dienst op het liturgisch centrum en delen van de kerkzaal.

· Voor de laagdrempeligheid is gekozen voor het openbaar uitzenden van de diensten, d.w.z. niet achter een gesloten deel van de website met een log in.

Aan alle direct betrokkenen, zoals de voorganger, organist, ambtsdragers, koster, wordt vooraf (zoveel mogelijk eenmalig) mondeling of schriftelijk toestemming gevraagd. Aan gastpredikanten wordt het verzoek om toestemming in de uitvraag meegenomen. Deze toestemming wordt schriftelijk (via email) vastgelegd.

Waar het gaat om jonge kinderen moet aan de ouders toestemming worden gevraagd.

· Kerkgangers worden niet close en niet in front opgenomen, maar alleen, indien van toepassing, via een totaalbeeld.

· Wanneer personen beslist niet in beeld willen komen, kunnen zij dit kenbaar maken bij de scriba.

· In verband met de privacy wordt tijdens de afkondiging en voorbeden zeer terughoudend omgegaan met het noemen van namen en situaties.

· Predikanten en andere voorgangers of alleen voorgangers hebben het auteursrecht van de door hen uitgesproken preken.

· Er worden gedurende de kerkdienst volledige opnames gemaakt van de gebeurtenissen op het liturgisch centrum. Dat geldt bv. voor gemeenteleden die belijdenis doen, voor de lectoren die de schriftlezing verzorgen, voor doopouders, voor te bevestigen ambtsdragers, voor koren en andere uitvoerenden in een kerkdienst. Aan hen wordt vooraf schriftelijk of mondeling toestemming gevraagd.

· De scriba zorgt voor de toestemmingen bij de reguliere kerkdiensten.

· Indien gewenst en tijdig aangegeven kan een opname worden verwijderd van     de website van www.kerkdienstgemist.nl.

         Een verzoek daartoe kan worden ingediend bij de scriba.

· Bij verhuur van de kerk voor concerten en andere evenementen gelden de bepalingen zoals hiervoor aangegeven. Het college van kerkrentmeesters zorgt, als verantwoordelijke voor de verhuur, voor de toestemmingen voor het filmen.

 

Opnames worden zes maanden bewaard op de beveiligde webservers van www.kerkdienstgemist.nl en kunnen gedurende deze tijd publiekelijk worden bekeken en gedownload.

· In het kerkgebouw, op de website en de digitale nieuwsbrief wordt duidelijk kenbaar gemaakt dat van de kerkdienst beeldopnames worden gemaakt en dat deze worden uitgezonden via internet.

 

Kerk–tv valt niet onder de regelgeving voor cameratoezicht via het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Er is dan ook geen toestemming van het CBP nodig. Het College is verantwoordelijk voor de techniek en cont(r)act met de beheerder van www.kerkdienstgemist.nl

De gemeente in het algemeen en de kerkenraad in het bijzonder kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik van opnames die via www.kerkdienstgemist.nl  of op andere wijze zijn verkregen dan wel beschikbaar zijn gesteld en waardoor derden kunnen worden benadeeld (bijv. het verspreiden van beelden via internet anders dan via www.kerkdienstgemist.nl  met het oogmerk een persoon of groep personen te benadelen.

 

· Zonder (uitdrukkelijke) toestemming of medeweten van de Kerkenraad mogen er geen opnames via internet en/of sociale media verspreid worden.

Een exemplaar van deze regeling is opvraagbaar via de scriba en staat gepubliceerd op de website van de Hervormde Kerk Haastrecht.

 

 

Haastrecht, januari 2023

 

Home

Kerkdiensten

Kerkgebouw

Diaconie

Van Dam orgel

Actueel

Namen en Contact

Foto’s

Verhuur kerk

Jeugd